Nivell de protecció

Districte: Sants-Montjuïc

Autor: Josep Alemany, arquitecte

Any: 1927

Estil: eclèctic

Ús original: cooperativa

DEFINICIÓ

Edifici de planta baixa més planta pis, amb coberta, una cornisa considerable i que fa cantonada amb el carrer Altafulla. De composició ordenada, la tipologia és de palauet, fet no estrany ja que ja feia força anys que els edificis destinats a aquest ús o a casinos, etc. prenien com a model i referent aquesta tipologia. Construït l’any 1927 per l’arquitecte Josep Alemany, l’edifici és totalment representatiu del llenguatge que ha caracteritzatla trajectòria del seu autor; així, se’ns presenta amb solucions classicitzants pròpies del període isabelí, ja que els forats de la planta superior, pel que fa a disposició, formes i decoració dels que creen arcades, tenen com a models edificis projectats bé per Garriga i Roca, bé per Rogent i que Hereu (estudiós de l’obra de Rogent) determinà com a Rombogenstil. El que podríem anomenar revival historicoclassicista de Josep Alemany en aquest edifici s’enfronta clarament a tot llenguatge d’avantguarda i prefigura projectualment la major part de l’arquitectura dels anys 40 i 50 amb la qual Alemany treballà amb tota comoditat. Cal destacar el cos lateral endarrerit que es troba al final del carrer Altafulla i que tanca el carrer Dalmau, amb un accés de dimensions grans “propi per a càrrega-descàrrega de materials i elements per a usos teatrals’, sobre el qual s’obren tres finestres sota una marquesina d’igual volada i materials que la cornisa de l’edifici, i un coronament desigual que està tractat amb esgrafiats; tot ell un clar referent al darrer noucentisme propi de l’Exposició del 1929.

PROTECCIÓ

Nivell C

Manteniment de la volumetria existent amb prioritat cap a la recuperació dels volums, espais i decoració originals, així com recuperació de textures, colors i elements decoratius originals. Es permet la remunta que determini el PGM, independitzant la façana nova de l’existent, però mantenint una composició ordenada. Haurà de conservar l’ambient estètic del sector, responent a una composició ordenada respecte de les façanes protegides. S’haurà d’incidir en aspectes com: coberta plana, predomini del massís sobre el buit, predomini dels buits verticals sobre els horitzontals, amb tractaments continus de façana, mitjançant estucs tradicionals amb color; queda prohibida la façana d’obra vista, els aplacats continus de pedra, les façanes totalment envidrades, les fusteria i persianes d’alumini i de PVC, i tots aquells materials que no ajudin a la conservació estètica i ambiental del sector. Els colors de les façanes (revestiments, fusteria, baranes,elements l’ornaments, etc.) hauran l’assegurar-ne la integració. No es permeten vols tancats, ni semitancats, ni oberts.

Es permet la transformació de finestres existents en portes i de forma unitària, en planta baixa, quan ho requereixi la seva utilització comercial. Serà aconsellable que l’ús previst sigui compatible amb el caràcter d’ús públic de l’edifici inicial. Qualsevol intervenció requerirà la realització d’una memòria d’investigació i recerca històrica que justifiqui i documenti les parts originals, defineixi les modificacions posteriors i la seva integració amb la proposta sol·licitada.